(Français) Conditions d’utilisation

TERMS OF USE

1.    AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Op de diensten die HANONYMA aan zijn gebruikers levert, zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. HANONYMA behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden kunt u lezen door te klikken op de link “Gebruiksvoorwaarden” onder aan onze webpagina’s.

A. Dit contract, dat door middel van verwijzing andere bepalingen bevat die van toepassing zijn op het gebruik van HANONYMA.com, met inbegrip van onder andere de aanvullende voorwaarden die in dit contract zijn voorzien en die van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde elementen op HANONYMA.com, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan door gebruikers. Door gebruik te maken van HANONYMA.com van HANONYMA (anders dan door deze overeenkomst voor de eerste keer te lezen), stemt de gebruiker ermee in te voldoen aan alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze overeenkomst. Het recht om HANONYMA.com te gebruiken is persoonlijk voor de gebruiker en is niet overdraagbaar aan een andere persoon of entiteit. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle contractgebruik (gebruikersnaam en wachtwoord) en moet ervoor zorgen dat alle gebruikers van zijn account volledig voldoen aan de bepalingen van deze overeenkomst. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord, indien van toepassing.

B. HANONYMA heeft het recht om elke functie van HANONYMA.com te wijzigen of te beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang en gebruik.

2.    VERANDERING IN OMSTANDIGHEDEN

HANONYMA heeft het recht om de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van HANONYMA.com door de gebruiker te wijzigen of aan te passen, of om nieuwe voorwaarden op te leggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het toevoegen van nieuwe vergoedingen voorafgaand aan het gebruik. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of schrappingen worden van kracht na kennisgeving op de website HANONYMA.com, per e-mail of per post, of op enige andere wijze waardoor de gebruiker op de hoogte wordt gebracht. Elk gebruik van de HANONYMA.com site door de gebruiker na de wijziging van de voorwaarden betekent aanvaarding van de wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen door de gebruiker.

3.    SERVICEBESCHRIJVING

HANONYMA biedt haar gebruikers via haar website HANONYMA.com toegang tot verschillende bronnen, waaronder downloadgebieden, communicatieforums en productinformatie (allemaal hier “Diensten” genoemd). Diensten waarvan updates, optimalisaties, nieuwe functies en/of toevoegingen van nieuwe internet eigendom zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.

4.    Uitrusting

De gebruiker is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de telefoon, computers, software en andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site HANONYMA.com, alsmede voor de kosten die hiermee verband houden.

5.    gebruikersgedrag

A. De gebruiker mag de HANONYMA.com site alleen legaal gebruiken. De gebruiker mag geen berichten plaatsen op of verzenden via de HANONYMA-site.een element (1) dat de rechten van derden schendt of schendt, met inbegrip van het recht op privacy en publiciteitsrechten (2) dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan, (3) dat gedrag aanmoedigt dat als crimineel kan worden beschouwd of dat de wet schendt (4) of dat zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HANONYMA reclame of verzoek bevat met betrekking tot producten of diensten van het Bedrijf of een andere entiteit. Elk gedrag van een gebruiker dat HANONYMA beperkt of verhindert dat een andere gebruiker de HANONYMA.com Site gebruikt, wordt niet getolereerd. Gebruikers mogen de HANONYMA.com site niet gebruiken voor advertenties of commerciële verzoeken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vragen van gebruikers om zich te registreren voor online diensten die concurreren met die van HANONYMA.

B. De HANONYMA.com site bevat elementen die beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerknamen en andere persoonlijke informatie, waaronder tekst, software, foto’s, video’s, beelden, muziek en geluid en alle inhoud van de HANONYMA.com site is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder internationaal auteursrecht. HANONYMA bezit auteursrechten op de selectie, coördinatie, optimalisatie, rangschikking en verbetering van zowel de inhoud als de oorspronkelijke inhoud. Gebruikers mogen de inhoud van de Site, geheel of gedeeltelijk, niet wijzigen, publiceren, overbrengen, deelnemen aan de overdracht of verkoop, geen afgeleide werken maken van, of op geen enkele wijze exploiteren. Gebruikers kunnen elementen van de site downloaden en gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Behoudens andersluidende bepalingen in de copyrightcode is het kopiëren, herdistribueren, doorsturen, publiceren of commercieel exploiteren van het gedownloade materiaal niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van HANONYMA en de auteursrechteigenaars. Niettegenstaande toestemming om auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren, te distribueren of te publiceren, zal het niet mogelijk zijn om de naam van de auteur, de legende van het handelsmerk of de kennisgeving van het auteursrecht te wijzigen of te verwijderen. De gebruiker erkent dat hij op het moment van het downloaden van het auteursrechtelijk beschermde materiaal geen eigendomsrechten heeft verworven.

C. De gebruiker mag op HANONYMA.com geen materiaal uploaden, tonen of beschikbaar stellen dat beschermd is door auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht en de verplichting om ervoor te zorgen dat een item niet beschermd wordt door het auteursrecht blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schending van het auteursrecht, eigendomsrechten of enige schade die voortvloeit uit de indiening van dergelijke elementen. Door het plaatsen van materiaal op de openbare ruimte van de HANONYMA.com site, verleent de gebruiker automatisch, en garandeert hij dat de auteur van dergelijk materiaal uitdrukkelijk een gratis, eeuwigdurend, onherroepelijk en niet-exclusief recht en licentie aan HANONYMA heeft verleend om dergelijk materiaal (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen en te distribueren en/of op te nemen in andere werken in een andere vorm, medium of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld tijdens de periode van auteursrechtelijke bescherming ter bescherming van dergelijk materiaal. De gebruiker moet ook elke andere gebruiker machtigen om deze elementen te openen, te raadplegen, op te slaan en te reproduceren voor zijn persoonlijk gebruik. De gebruiker verleent HANONYMA het recht om al het materiaal dat door de gebruiker op HANONYMA.com beschikbaar wordt gesteld, te bekijken, te kopiëren, te publiceren en te verspreiden.

6.    INZET VAN DIENSTEN

De Diensten kunnen e-maildiensten, prikbordendiensten, discussiegroepen, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, kalenders, fotoalbums, bestanden en/of berichten- of communicatietools bevatten die zijn ontworpen om de gebruiker in staat te stellen met anderen te communiceren (hierna elk als “Communicatiedienst” en gezamenlijk “Communicatiediensten” aangeduid). De Gebruiker stemt ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van inhoudsberichten die, indien van toepassing, geschikt zijn voor een bepaalde Communicatiedienst. De Gebruiker stemt er onder meer mee in, zonder beperking, dat hij geen van de volgende handelingen zal verrichten bij het gebruik van de Communicatiediensten:

Gebruik communicatiediensten voor studies, kettingbrieven, spam of andere ongevraagde berichten (al dan niet commercieel).
De wettelijke rechten van anderen, zoals het recht op privacy, te schofferen, te beledigen, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins te schenden.
Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, profane, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, documenten of informatie.
Bestanden uploaden of beschikbaar stellen die afbeeldingen, foto’s, software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, tenzij de gebruiker deze rechten bezit of beheert of daarvoor de noodzakelijke toestemming heeft gekregen.
Gebruik documenten of informatie, met inbegrip van afbeeldingen en foto’s die beschikbaar worden gesteld via de Diensten op een manier die inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim of eigendomsrechten van een derde partij.
Bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere gelijkaardige software of programma’s bevatten die de werking van computers of de eigendommen van anderen kunnen beschadigen.
Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor commerciële doeleinden, tenzij Communicatiediensten dergelijke berichten specifiek toestaan.
Download elk bestand dat door een andere gebruiker van een communicatiedienst is geüpload en waarvan de gebruiker redelijkerwijs moet weten dat het niet op een dergelijke manier wettelijk kan worden gereproduceerd, weergegeven, verstrekt en/of gepubliceerd.
Vervals of verwijder alle informatie over het beheer van auteursrechten, zoals toewijzingen van auteurs, juridische opmerkingen of persoonlijke benamingen, herkomstetiketten of de bron van de software of ander materiaal in een geüpload tv-bestand.
Een andere gebruiker beperken of verhinderen om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten.
Schending van een gedragscode of ander beginsel dat van toepassing is op een bepaalde communicatiedienst.
Verzamel of verzamel informatie over anderen, inclusief e-mailadressen.
In strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving.
Het creëren van een valse identiteit om anderen te misleiden.
Gebruik, downloaden of kopiëren of te verstrekken (met of zonder kosten) aan een persoon of entiteit een gebruiker directory van de Diensten of andere informatie over een andere gebruiker of het gebruik van een deel van het voorgaande.

HANONYMA heeft geen verplichting om de Communicatiediensten te bewaken. HANONYMA behoudt zich echter het recht voor de materialen die op de Communicatiediensten zijn geplaatst te controleren en deze naar eigen goeddunken te verwijderen. HANONYMA behoudt zich het recht voor de toegang van een gebruiker tot communicatiediensten te allen tijde en zonder kennisgeving te beëindigen, om welke reden dan ook. HANONYMA behoudt het recht om naar HANONYMA’s eigen goeddunken op elk moment alle informatie te verstrekken die het nodig acht om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of documenten geheel of gedeeltelijk te herzien, verwijderen of weigeren te plaatsen.

Materialen geplaatst op de Communicatiediensten kunnen onderworpen zijn aan beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding; de gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als hij/zij de materialen downloadt.

Waarschuwingen moeten altijd worden gebruikt wanneer u identificeerbare informatie naar een persoon verzendt via de Communicatiediensten. HANONYMA heeft geen controle over de inhoud, berichten, informatie in de Communicatiediensten of keurt deze niet goed, en er is geen actie die voortvloeit uit de deelname van een gebruiker aan de Communicatiediensten. De beheerders en hosts zijn niet de geautoriseerde woordvoerders van HANONYMA en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van HANONYMA.

7.    LEDENACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Als voor een van de diensten een account moet worden geopend, moet de gebruiker zich aan het registratieproces onderwerpen door HANONYMA actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken. De gebruiker zal ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. Bovendien is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn account worden uitgevoerd. De gebruiker verbindt zich er ook toe HANONYMA op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik of elke andere inbreuk op de beveiliging. HANONYMA is niet aansprakelijk voor schade die door de Gebruiker wordt geleden als gevolg van het gebruik van het account of wachtwoord van de Gebruiker door enig ander persoon, ongeacht of de Gebruiker op de hoogte is van dergelijke schade. De gebruiker kan echter aansprakelijk worden gesteld voor schade die door HANONYMA of een andere partij wordt geleden als gevolg van het gebruik van zijn account of wachtwoord door een andere persoon. De gebruiker mag op geen enkel moment gebruik maken van het account van een andere persoon.

8.    BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DE OP DE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE

Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload van de Diensten (“Software”) is auteursrechtelijk beschermd door HANONYMA en/of haar leveranciers. Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden van de eventuele gebruikerslicentieovereenkomst die bij de software wordt geleverd (“Licentieovereenkomst”). De gebruiker mag geen software installeren die bij de licentieovereenkomst wordt geleverd of deze omvat, tenzij de gebruiker ermee heeft ingestemd te voldoen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

De software wordt alleen voor download ter beschikking gesteld voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de licentieovereenkomst. Elke reproductie of herdistributie van de software in strijd met de licentieovereenkomst is uitdrukkelijk verboden door de wet en kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Personen die de licentie overtreden zullen worden vervolgd met alle rechtsmiddelen die beschikbaar zijn door de wet.

ZONDER BEPERKING IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR TOEKOMSTIGE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE BIJ WET UITDRUKKELIJK VERBODEN, BEHALVE WANNEER DERGELIJKE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE IS TOEGESTAAN DOOR DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE BIJ DE SOFTWARE IS GELEVERD. DE SOFTWARE ALLEEN WORDT GEGARANDEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE VOOR DE GARANTIES DIE IN DE VERGUNNINGSOVEREENKOMST WORDEN UITEENGEZET, WIJST HANONYMA ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN VAN DE HAND.

HANONYMA KAN U, OP UW GEMAK, TOOLS EN HULPPROGRAMMA’S TER BESCHIKKING STELLEN ALS ONDERDEEL VAN ZIJN SOFTWAREPRODUCTEN OF -DIENSTEN VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD. HANONIEME GEEFT GEEN GARANTIE OVER DE NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN OF PRODUCTEN DIE KUNNEN WORDEN AFGELEID UIT EEN DERGELIJK GEBRUIK VAN EEN INSTRUMENT OF NUT. U MOET DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN RESPECTEREN WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DE HULPPROGRAMMA’S OF HULPMIDDELEN DIE DOOR DE SOFTWARE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

9.    BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DE OP DE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Toestemming tot het gebruik van de documenten (zoals kranten, persartikelen, datasheets en FAQ’s) van de Diensten wordt verleend in overeenstemming met de volgende voorwaarden (1) copyrightverklaringen verschijnen op alle kopieën, (2) het gebruik van deze documenten van de Diensten is informatief, niet-commercieel en voor persoonlijk gebruik en deze documenten zullen niet worden gekopieerd of weergegeven in een computernetwerk of gedistribueerd via een media en (3) er zullen geen wijzigingen worden aangebracht aan de documenten. Geaccrediteerde onderwijsinstellingen zoals universiteiten, particuliere en openbare scholen en middelbare scholen kunnen materiaal downloaden en reproduceren voor distributie in klaslokalen. Distributie buiten het klaslokaal vereist uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden door de wet en kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Personen die de vergunning overtreden zullen worden vervolgd volgens de rechtsmiddelen die door de wet worden toegekend.

HANONYMA EN/OF HAAR INHOUDSAANBIEDERS DOEN GEEN ENKELE BELOFTE MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE BEELDEN DIE IN HET KADER VAN DE DIENSTEN WORDEN GEPUBLICEERD MET BETREKKING TOT WELK OBJECT DAN OOK. ALLE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. HANONYMA EN ZIJN RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE MET INBEGRIP VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK VAN EEN RECHT VAN EEN DERDE PARTIJ AF. HANONYMA EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS EN WINST DOOR TOEDOEN VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE NALATIGHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN INFORMATIE TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE DIENSTEN.

DOOR DE DIENSTEN GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN KUNNEN TECHNISCHE INFORMATIE BEVATTEN. DE INFORMATIE WORDT PERIODIEK BIJGEWERKT. HANONYMA EN/OF DE RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS MOGEN TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN EN/OF VERBETERINGEN AANBRENGEN AAN DE HIERIN BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA’S.

10.    AANTEKENINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DOCUMENTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE SITE

IN GEEN GEVAL IS HANONYMA EN/OF DE RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS EN WINST DOOR ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE NALATIGHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN SOFTWARE, DOCUMENTEN, DE LEVERING VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN OF INFORMATIE BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE DIENSTEN.

11.    INFORMATIE VERSTREKT AAN HANONYMA OF GEPLAATST OP EEN VAN HAAR SITES

HANONYMA claimt geen eigendom van de materialen die de Gebruiker aan HANONYMA levert (met inbegrip van feedback en suggesties), of uploadt, plaatst of onderwerpt aan een dienst of de bijbehorende diensten voor raadpleging door het grote publiek of door leden van een openbare of particuliere gemeenschap (afzonderlijk “Inzendingen” en gezamenlijk “Inzendingen” genoemd). Echter, door het plaatsen, uploaden, met inbegrip van het leveren en indienen van Inzendingen, geeft de Gebruiker subsidies aan HANONYMA, haar filialen en sublicentiehouders om Inzendingen van de Gebruiker te gebruiken in verband met hun online handel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle HANONYMA diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle HANONYMA diensten), de licentierechten voor het kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk gebruik, publiekelijk tonen, reproduceren, herzien, vertalen en opnieuw formatteren van gebruikersinzendingen, publiceren van de naam van de gebruiker met de gebruikersinzendingen, en het recht om licentierechten toe te kennen aan elke leverancier van de Diensten.

Er wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van de offertes, zoals bepaald in dit contract. HANONYMA is niet verplicht om Inzendingen te plaatsen of te gebruiken die door de Gebruiker worden verstrekt en HANONYMA kan elke Inzending te allen tijde naar eigen goeddunken verwijderen. Door het plaatsen van een Inzending, garandeert de Gebruiker dat hij eigenaar is van of de controle heeft over de rechten op dergelijke Inzendingen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen, uploaden, opnemen en indienen van Gebruikersinzendingen.

In aanvulling op de bovenstaande garanties en convenanten, door het plaatsen van een indiening die afbeeldingen, foto’s, schilderijborden of die afbeeldingen geheel of gedeeltelijk (“Afbeeldingen”) vormt, garandeert de Gebruiker dat (a) het is de auteursrechthebbende van dergelijke afbeeldingen of dat de auteursrechthebbende van dergelijke afbeeldingen heeft toestemming gegeven aan de Gebruiker om dergelijke afbeeldingen of enige inhoud daarin op de manier en voor het doel waarvoor de Gebruiker gebruikt, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Diensten. (c) elk van de personen die in dergelijke beelden worden afgebeeld, zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de beelden die in deze gebruiksvoorwaarden worden verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verspreiding, openbare vertoning en reproductie van dergelijke beelden. Door het plaatsen van de beelden, verleent de Gebruiker (a) aan alle leden van de privé gemeenschappen (voor elk beeld beschikbaar voor leden van dergelijke privé gemeenschappen, en/of (b) aan het grote publiek (voor elk beeld beschikbaar overal via de Diensten, behalve in privé gemeenschappen) toestemming om de beelden van de Gebruiker te gebruiken (met inbegrip van, zonder beperking, afdrukken), met inbegrip van dergelijke beelden) en een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om Gebruikersbeelden te kopiëren, distribueren, over te dragen, publiekelijk weer te geven, publiekelijk te gebruiken, te reproduceren, te herzien, te vertalen en opnieuw te formatteren zonder de naam van de Gebruiker aan dergelijke beelden te hechten, en het recht om de licentie te verlenen aan een aanbieder van de Diensten. De aldus verleende licenties met betrekking tot de Beelden worden beëindigd zodra de Gebruiker deze Beelden van de Diensten verwijdert, met dien verstande dat een dergelijke beëindiging geen invloed heeft op een verleende licentie met betrekking tot de Beelden voordat de Gebruiker deze Beelden volledig verwijdert. Voor het gebruik van de beelden van de gebruiker wordt geen vergoeding betaald.

12.    Verklaring van afstand; beperking van aansprakelijkheid

a. de gebruiker uitdrukkelijk erkent dat het gebruik van de hanonyma.com site geheel voor zijn eigen risico is. HANONYMA, ITS SUBSIDIARIES, EMPLOYEES, LAGEN EN DERDE VOORZICHTIGHEIDEN GEBRUIK VAN DE HANONYMA.com SITE WILL WORK MET INTERRUPTIE EN WITHOUT ERRORS; HET GEBRUIK VAN GEBRUIK VAN GEBRUIK VAN GEBRUIKTELDIGEN VAN GEBRUIKTEN VAN GEBRUIKTELDIG DOOR DE GEBRUIK VAN HANONDcom, NI SON EXACTITUDE, SA CREDIBILITY OR CONTENT OF INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS PROVIDED BY THE BIAIS DU SITE HANONYMA.com.

B. DE PLAATS VAN HET HANONYMA.com IS PROVIDED BY USERS ON AN “AS IS” BASIS WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, EXPLICITED OR IMPLIED BETWEEN OTHER WARRANTIES OF TITLE, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES DIE NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD IN OVEREENSTEMMING MET DE WET DIE VAN TOEPASSING IS OP DIT CONTRACT.

C. DEZE DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR EEN FALEN, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, SCHRAPPING, DEFECT, VERTRAGING IN DE WERKING, TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN, COMMUNICATIE LIJN MISLUKKING, DIEFSTAL, VERNIETIGING EN ONBEVOEGDE TOEGANG, WIJZIGING OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, WANGEDRAG, NALATIGHEID OF EEN OORZAAK VAN DE ACTIE. DE GEBRUIKER ERKENT UITDRUKKELIJK DAT HANONYMA NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE BIJ DE GEBRUIKER BLIJFT.

D. IN GEEN GEVAL HANONMA, NOCH ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF VERSPREIDING VAN HANONMA.com OF HANONYMA SOFTWARE SCHULLEN NIET VOOR ANY DAMAGE BETWEEN OTHER INDIRECT, CONSECUTIVE, SPECIAL, ACCIDENTAL OF PUNITIVE DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR DISABILITY TO USE THE HANONONYMA.com SITE. DE GEBRUIKER ERKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE INHOUD VAN DE SITE.

E. IN AANVULLING OP DE HIERBOVEN VERMELDE VOORWAARDEN, NOCH HANONYMA NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, CONTENT PROVIDERS OF CONTENT PARTNERS IS AANSPRAKELIJK, ONGEACHT DE OORZAAK EN DE DUUR VAN EVENTUELE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN OF ANDERE GEBREKEN IN DE INFORMATIE OP DE HANONYMA SITE.com WICH THEIR INAUTHENTICITY, OR COMPLAINTS AND LOSSES RESULTING FROM THE USE OF THE SITE OR OCCASIONED BY THE SITE. GEEN VAN DE BOVENSTAANDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE DERDEN KUNNEN LIJDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN UW WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST EN EVENTUELE SCHADE.

F.    OVERMACHT – GEEN VAN BEIDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE TEKORTKOMING OF VERTRAGING IN DE NAKOMING VAN HAAR VERPLICHTINGEN ALS GEVOLG VAN REDENEN BUITEN HAAR MACHT MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, OVERMACHT, OORLOG, RELLEN, EMBARGO’S, STAATSREDENEN, BRANDEN, OVERSTROMINGEN, SOFTWARE- OF TELECOMMUNICATIEONDERBREKINGEN, STROOMONDERBREKINGEN, NETWERKSTORINGEN, DIENSTONDERBREKINGEN DOOR DERDEN DIENSTVERLENERS (WAARONDER INTERNET- EN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN). STELT DE GETROFFEN PARTIJ DE ANDERE PARTIJ UITERLIJK VIJFTIEN (15) DAGEN NA HET PLAATSVINDEN VAN EEN DERGELIJKE GEBEURTENIS DAARVAN IN KENNIS. DE NALEVING VAN DE VERBINTENISSEN IN HET KADER VAN DIT CONTRACT WORDT OPGESCHORT ZOLANG DE GEBEURTENIS DE GETROFFEN PARTIJ VERHINDERT HAAR VERBINTENISSEN NA TE KOMEN.

13.    LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

DE LINKS IN DEZE SECTIE ZULLEN U TOELATEN OM DE HANONYMA SITE TE VERLATEN VOOR ANDERE SITES. DE SITES WAARNAAR U GELINKT BENT NIET ONDER DE CONTROLE ZIJN VAN HANONYMA EN HANONYMA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DIE SITES OF EVENTUELE LINKS OP DIE SITES OF EVENTUELE WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DIE SITES. HANONYMA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INTERNETTRANSMISSIES OF ANDERE VORMEN VAN TRANSMISSIE DIE VAN DEZE SITES WORDEN ONTVANGEN. HANONYMA STELT HAAR LINKS BESCHIKBAAR ALS SUGGESTIE EN HET OPNEMEN VAN EEN LINK NAAR EEN SITE IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING VAN DE SITE DOOR HANONYMA.

HANONYMA is een distributeur (niet een uitgever) van inhoud die door derden of door de gebruikers ervan wordt geleverd. HANONYMA heeft dus geen redactionele controle over deze inhoud. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die aan anderen worden geuit of beschikbaar gesteld door een derde partij waarvan de contentproviders, gebruikers of andere gebruikers van HANONYMA.com die van hun respectieve auteurs of distributeurs zijn en niet die van HANONYMA. Noch HANONYMA, noch enige derde die informatie verstrekt, garandeert de juistheid, volledigheid en geschiktheid van enige inhoud, of de verkoopbaarheid en geschiktheid van de inhoud voor een bepaald doel.

In veel gevallen vormt de inhoud op HANONYMA.com de meningen en oordelen van de respectievelijke informatieleveranciers, de gebruiker of elke andere gebruiker die niet onder contract staat bij HANONYMA. HANONYMA onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de juistheid of geloofwaardigheid van enige mening, advies of verklaring op de HANONYMA.com site door iemand anders dan een geautoriseerde medewerker van de woordvoerder van HANONYMA tijdens het werken in zijn of haar officiële hoedanigheid. HANONYMA is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen van de gebruiker op informatie verkregen via HANONYMA.com. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid te evalueren van alle informatie, meningen, adviezen, verklaringen of andere inhoud die beschikbaar is via HANONYMA. De gebruiker wordt geadviseerd professioneel advies in te winnen bij het beoordelen van specifieke informatie, meningen, adviezen of andere inhoud.

14.    ONGEVRAAGD IDEEËNBELEID

NOCH HANONYMA OF ÉÉN VAN ZIJN WERKNEMERS AANVAARDT OF HOUDT REKENING MET ONGEVRAAGDE IDEEËN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SUGGESTIES VOOR NIEUWE RECLAMECAMPAGNES, NIEUWE PROMOTIES, NIEUWE PRODUCTEN OF TECHNOLOGIEËN, PROCESSEN, MATERIËLE INHOUD, MARKETINGPLANNEN OF NIEUWE PRODUCTNAMEN. VERSTUUR GEEN ORIGINELE ILLUSTRATIES, SAMPLES, DEMO’S OF ANDERE WERKEN. HET ENIGE DOEL VAN DIT BELEID IS OM POTENTIËLE MENINGSVERSCHILLEN OF GESCHILLEN TE VERMIJDEN, BIJVOORBEELD WANNEER DE MARKETINGSTRATEGIEËN VAN HANONYMA VERGELIJKBAAR ZIJN MET DE INGEDIENDE OF VOORGESTELDE STRATEGIEËN. WIJ VERZOEKEN U DAAROM GEEN ONGEVRAAGDE IDEEËN TE STUREN NAAR HANONYMA OF EEN HANONYMA-MEDEWERKER. ALS U ZICH NIET AAN DEZE CLAUSULE HOUDT, HOUD ER DAN REKENING MEE DAT HANONYMA GEEN GARANTIE GEEFT VAN VERTROUWELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE BEHANDELING VAN UW IDEEËN.

15.    CONTROLE VAN DE INHOUD VAN DE SITE

HANONYMA heeft het recht, maar niet de plicht, om de inhoud van de HANONYMA.com site, met inbegrip van chats en forums, te controleren om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met deze overeenkomst, de werkingsregels vastgesteld door HANONONYMA en alle wetten, voorschriften of overheidsvoorschriften. HANONYMA heeft het recht om naar eigen goeddunken materiaal dat is ingediend bij of geplaatst op HANONYMA.com te herzien, weigeren te plaatsen of verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, heeft HANONYMA het recht om materiaal te verwijderen dat HANONYMA naar eigen goeddunken in strijd acht met de bepalingen van deze Overeenkomst of anderszins verwerpelijk acht.

16.    FIN DU CONTRAT

HANONYMA of de Gebruiker kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen. Zonder het voorgaande te beperken, heeft HANONYMA het recht om de account van de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen in geval van gedrag van de Gebruiker dat HANONYMA naar eigen goeddunken onaanvaardbaar acht, of in geval van schending van deze Overeenkomst door de Gebruiker.

17.    DIVERSE BEPALINGEN

Deze Overeenkomst en alle regels die van toepassing zijn op de HANONYMA.com website die door HANONYMA wordt opgezet, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Dit contract zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, Niveaus exclusief collisieregels. Geen verklaring van afstand door een partij van enige schending of verzuim van deze overeenkomst zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige eerdere of toekomstige schending of verzuim. Titels van paragrafen worden hier alleen voor het gemak gebruikt en hebben geen rechtsgevolgen.

18.    TRADE NAMES

HANONYMA en zijn logo zijn internationaal gedeponeerde handelsmerken van HANONYMA, alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die op HANONYMA.com verschijnen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De namen van feitelijke bedrijven of producten die in deze overeenkomst worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn. Voorbeelden van hier beschreven bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo’s, personen en gebeurtenissen zijn fictief. Er wordt geen associatie met bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo’s, personen en evenementen beoogd. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. Het merk HANONYMA wordt beheerd onder de vennootschap HUNTEEEZ.com met maatschappelijke zetel te 1380 LASNE.